Gode råd

Inden stiftelse af et aktieselskab

Stift dit selskab nu

Selskabskapital

For aktieselskaber er der et kapitalkrav på 500.000 kr. Efter ændring af selskabsloven er der nu mulighed for at undlade at indbetale 100 procent af selskabskapitalen. Der skal indbetales mindst 25 procent af den nominelle selskabskapital, hvilket svarer til 125.000 kr. for et A/S på 500.000 kr. En eventuel overkurs skal indbetales 100 procent.

Ligesom ved et anpartsselskab kan kapitalen indskydes kontant eller i form af værdier. Det er de samme vilkår i forhold til kontant- og værdistiftelse, som beskrevet under anpartsselskaber, der gør sig gældende for aktieselskaber. Adgangen til at lade tegnet selskabskapital udestå, som nævnt ovenfor, gælder dog kun ved kontantstiftelse. Fordelen ved en større selskabskapital i et aktieselskab er blandt andet signalværdien om en mere solid virksomhed overfor interessenter. Dog er aftalefriheden oftest mere begrænset ved et aktieselskab end i et anpartsselskab blandt andet grundet ledelsesstrukturen.

Ledelsesstruktur

Aktieselskaber er endvidere underlagt en mere restriktiv lovgivning end anpartsselskaber. Ligesom ved anpartsselskaber kan der vælges en ledelsesstruktur baseret på bestyrelse og direktion eller udelukkende en direktion, som ved aktieselskaber skal ansættes af et tilsynsråd, der også skal føre tilsyn med direktionen. Et medlem af direktionen kan ikke være medlem af tilsynsrådet.

Vælger kapitalselskabet en ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og en direktion til at forestå den daglige ledelse, kan direktionen bestå af personer blandt bestyrelsens egne medlemmer. Direktionen skal mindst bestå af én person og derudover må direktøren i et aktieselskab ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen i selskabet. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal i aktieselskaber være personer, som ikke er direktører i selskabet. Det gælder både for bestyrelsen og tilsynsrådet, at de mindst skal bestå af 3 personer.

Tegningskurs

Selskabskapitalen skal indskydes i virksomheden til en bestemt tegningskurs. Ved online stiftelse er det kun muligt at vælge kurs 100. Kontakt os hvis en anden tegningskurs ønskes. Der er forbud mod at tegne til underkurs, så tegningskursen skal minimum være 100 for at opnå en egenkapital på 50.000 kr., hvilket svarer til en nominel anpartskapital på 50.000 kr.