Generelle overvejelser

For IVS, ApS og A/S

Stift et selskab

Selskabsnavn

Inden bestillingsformularen udfyldes er det en god idé at undersøge, om selskabsnavnet er ledigt. Det kan du nemt og hurtigt tjekke på startsiden.  Er dit navn optaget, vil det være nødvendigt, at ændre navnet til et nyt ledigt navn.

Branche

Det vil være rigtigt fornuftigt, hvis du på forhånd kender den branche din nye virksomhed skal hører under. Fx. restauration eller online salg. Branchekoden skal du senere oplyse os i processen for stiftelsen. Her kan du finde de fastlagte kategorier og finde lige præcis din branchekode på www.branchekode.dk

Regnskabsår

En virksomheds første regnskabsår skal begynde på dagen for stiftelsesdokumentets underskrivelse og slutte samme dag som udløb af virksomhedens almindelige regnskabsår. De fleste selskaber vælger regnskabsafslutning pr. den sidste dato i en måned i et kvartal. Det vil sige, at de oftest forekomne regnskabsafslutninger er 31/12, 31/3, 30/6 eller 30/9. Første regnskabsår kan dog maksimalt strække sig over 18 måneder.

Stiftelsesomkostninger

I forbindelse med stiftelse af et selskab anløber der stiftelsesomkostninger. Disse omkostninger kan enten afholdes af stifterne eller af selskabet. I de fleste tilfælde vil det være selskabet, som afholder disse omkostninger. Skal selskabet momsregistreres er det således muligt at fratrække momsen vedrørerende stiftelsen. Stift Selskab lægger ud for det gebyr ervhervsstyrrelsen tager for registreringen af dit nye selskab. Erhvervsstyrelsen tager et fast beløb på 670 kr. pr. selskab.

Revisionspligt

Som udgangspunkt har virksomheder pligt til at årsregnskabet bliver revideret. Årsregnskabsloven giver dog mulighed for at undlade at gøre dette. Hvis en virksomhed med begrænset ansvar vælger at udarbejde en årsrapport gælder følgende kriterier ligeledes for disse selskaber. Revision kan udelades, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende år ikke overskrider to ud af tre af følgende kriterier

Fravalg af revision var fra 1. januar 2013 ligeledes muligt for holdingselskaber. Her er det gældende, at holdingselskabet og de virksomheder, som det udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider de ovennævnte størrelsesgrænser.

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på under 12.

Holding- eller driftsselskab

Et driftsselskab er der, hvor selve driften i virksomheden ligger. Et holdingselskab er derimod karakteriseret ved, at selskabet ejer kapitalandele i et andet selskab. Begrundelsen for at oprette et holdingselskab består i nogle skattemæssige fordele, hvor blandt andet udbytte fra driftsselskabet skattefrit kan overføres til holdingselskabet. Der kan endvidere være økonomiske og praktiske fordele ved at have en holdingkonstruktion, hvis uheldet skulle være ude og driftselskabet er nødsaget til at gå konkurs.

Tegningsregel

En tegningsregel regulerer, hvornår selskabet bliver forpligtet ved aftaler, som indgås på selskabets vegne. Et selskab skal altid have en tegningsregel registreret. Hvis selskabet alene ledes af en direktør, bliver tegningsreglen, at selskabet tegnes af direktøren.

Har selskabet både en direktion og en bestyrelse, skal selskabet kunne tegnes alene af en samlet bestyrelse. Derudover er der muligheder for at bestyrelsens medlemmer hver for sig, eller selskabets direktør(er) hver for sig eller i forening tegner selskabet.

Det Offentlige Ejerregister

For at skabe gennemsigtighed omkring ejerforhold i danske selskaber, er det pr. 15. december 2014 lovpligtigt at registrere oplysninger om ejere, som ejer 5 % eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister. Det gælder for danske aktie-, partner-, anparts- og iværksætterselskaber. Panthavere skal ligeledes registreres, når de råder over stemmeretten til den kapitalandel, de har pant i.

Senest 14 dage efter stiftelsen, skal selskabet registrere dets ejere i registret efter meddelelse fra ejeren. Det Offentlige Ejerregister fratager ikke selskabet pligten til fortsat at føre en ejerbog. Registret blev offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015.