Gode råd

Inden stiftelse af et iværksætterselskab

Stift dit selskab nu
Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab,
hvor der blandt andet gælder særlige bestemmelser om kapital og opsparing af overskud.

Selskabskapital

Ved et iværksætterselskab er kapitalkravet på mellem 1 kr. og 49.999 kr. Der kan alene ske kontantstiftelse af et iværksætterselskab.

Som ved andre kapitalselskaber skal selskabets ledelse sørge for, at selskabet har et forsvarligt kapitalberedskab, der sikrer, at selskabet har tilstrækkelig kapital i forhold til selskabets drift.  Det betyder, at selskabet skal være i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser efterhånden, som forpligtelserne forfalder.

Stiftelsesomkostninger

I forbindelse med stiftelse af kapitalselskaber er det muligt at vælge, at selskabet skal betale omkostningerne ved stiftelsen. Dette er dog kun muligt i de tilfælde, hvor stiftelsesomkostningerne kan indeholdes i den kapital, som selskabet stiftes med.

Udbytte

Et iværksætterselskab har pligt til at henlægge minimum 25 % af et eventuelt overskud til en særlig reserve, som skal bidrage til opbygning af iværksætterselskabets kapitalgrundlag. Et iværksætterselskab skal således henlægge mindst 25 % af overskuddet, indtil reserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. Udlodning af ordinært eller ekstraordinært udbytte kan først foretages efter selskabskapitalen og den særlige reserve udgør minimum 50.000 kr.

Omregistrering

Når iværksætterselskabet har oparbejdet en selskabskapital på minimum 50.000 kr., er det muligt at omregistrere selskabet til et anpartsselskab. Anmeldelsen af omregistrering kræver en vurderingserklæring underskrevet af en godkendt revisor. Det er kun selskabets generalforsamling, som kan træffe beslutning om omregistrering. Selskabets navn og vedtægter skal ligeledes tilpasses omregistreringen.

Omregistrering

Ønsker du at omregistrere dit Iværksætterselskab til et Anpartselskab?

Kom i kontakt med os nu